جدول زمانبندی دروس پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 90/89

  ماه

درس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

قرآن

15 - 1

31 - 16

47 - 32

57 - 48

73 - 58

89 - 74

98 - 90

113 - 99

هدیه های

آسمان

11 - 2

21 - 12

31 - 22

35 - 32

47 - 36

57 - 48

65 - 58

79 - 66

  دروس ضمیمهه اهل سنت به جای دروس حذف شده در کتاب هدیه گنجانده شود.

بخوانیم

21 - 2

51 - 21

77 - 52

90 - 78

116 - 91

142 - 117

154 - 143

180 - 154

بنویسیم

  طبق کتاب بخوانیم عمل شود.

 

تاریخ

74 70

80 - 75

85 81

88 - 86

94 - 89

99 - 95

103 - 100

106 - 104

جغرافیا

10 - 1

22 - 11

31 - 23

36 - 32

43 - 37

55 - 44

61 - 56

67 - 62

مدنی

110 - 108

113 - 111

116 - 114

119 - 117

122 - 120

127 - 123

130 - 128

133 - 131

ریاضی

27 - 1

54 - 28

82 - 55

100 - 83

130 - 101

155 - 131

170 - 156

186 171

علوم تجربی

19 - 6

33 - 20

47 - 34

58 - 48

72 - 59

85 - 72

94 - 86

104 - 95


نویسنده: گروه های آموزشی ابتدایی ناحیه یک سنندج

.:: آخرین مطالب ::.

» نکته های تربیتی ( ۹۲/۰۱/۲۶ )
» نگاهی به آموزش در کلاس های درس چند پایه ( ۹۲/۰۱/۲۶ )
» قوانین جهانی موفقیت ( ۹۲/۰۱/۱۰ )
» بچه هاي كمرو : ( ۹۱/۱۲/۱۸ )
» چرا کودکان ...؟ ( ۹۱/۱۱/۱۵ )
» ضرورت توجه ویژه به آموزش زبان در مناطق دو زبانه: ( ۹۱/۱۰/۱۲ )
» روش هایی برای غلبه بر خود کم بینی ( ۹۱/۰۹/۱۰ )
» انشا ( ۹۱/۰۸/۰۸ )
» چگونه انشاء بنويسيم؟ ( ۹۱/۰۸/۰۱ )
» شادی ( ۹۱/۰۷/۲۴ )
» 80 نكته مهم در تدريس موفق معلمان و مربیان مدارس ( ۹۱/۰۷/۱۷ )
» بدن انسان ( ۹۱/۰۷/۱۰ )